Όροι Χρήσης

Γενικά

Η ιστοσελίδα της εταιρίας με την επωνυμία «UCI Hellas Credit and Loan Receivables Servicing Company S.A.» (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία»), έχει δημιουργηθεί με σκοπό να παρέχει στους επισκέπτες της ενημέρωση αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας συνολικά. Στο site ενδέχεται να συμπεριληφθούν νέες υπηρεσίες οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Όλοι οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Η εταιρία μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει αυτούς τους όρους.

Ειδικότερα

  • Στις περιπτώσεις όπου ζητείται από τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια online αίτηση, θα πρέπει αυτοί να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές φόρμες εγγραφής Σε περίπτωση που παράσχουν αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της.
    Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη και ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.
  • Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες για λόγους αναβάθμισης και αποκατάστασης προβλημάτων.
  • Η Εταιρία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία της.
  • Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997 θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης από την πρόσβαση, εμφάνιση ή χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν ή από την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης, εμφάνισης ή χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν αλλά και στην περίπτωση τυχόν αντιγραφής και παραποίησης των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν από άλλους χρήστες. H Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.